Senior Research Fellows

Research Fellows

Guest researcher

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiroki Iwai

Kazunori Matsumura

Teruo Kirikae

Fumiko Kirikae

Tatsuya Tada

Naeko Mizutani

Mitsuhiro Tsuchiya

Kikuo Suzuki

Tomomi Hishinuma

 

Pathogenic microbe laboratory

Chief

Senior Research Fellows

 

Research Fellows

Research Assistants

 

 

Cooperative researcher

Trainee

Guest researcher

 

 

Section of Bacterial Infection

Chief

Research Assistants

 

 

Section of Animal Models

Chief

 

 

Toru Miyoshi-Akiyama

Norihiko Takemoto

Kohei Ogura

Mari Toya

Yu Sakurai

Idumi Hojo

Kayo Shimada

Kuno Suzuki

Satomi Kawase

Yoshiyuki Yoshinaka

 

 

 

Takashi Hamabata

Ayako Ozawa

 

 

Tadashi Okamura