all

Members

Director

Noriko Toyama-Sorimachi

Vice-Director

Toshihiko Kobayashi

Senior Research Fellows

Daisuke Ohshima

Research Fellows

Hidemitsu Tsutsui
Shinichiro Sawa
Hirotake Imanishi

Research Assistants

Hitomi Kariu
Reiko Yoshida
Kaori Tanaka-Furuyama
Shiho Demoto-Shimabukuro

Trainee

Maiko Mikami
Akio Katou
Shoji Hata